Skip to main content

ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ Garena ເພື່ອແລກບັດຄູປອງເຂົ້າເກມ FreeFire ບໍ່ໄດ້. ລະບົບບອກວ່າ ພື້ນທີ່ຂອງໄອດີເກມບໍ່ກົງກັບພື້ນທີ່ຂອງຮ້ານຄ້າ