Skip to main content

ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ "The card is already used" ຫຼື "ขออภัย บัตรนี้ถูกใช้ไปแล้ว" ເມື່ອທ່ານແລກບັດ Garena Shells ເຂົ້າເກມ